fbpx

Услови користења услуга

Политики и правила на AllSecure

business proposals

ПРОЦЕСИРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИ

Продавачот признава и прифаќа дека AllSecure ќе биде способен да му обезбеди на Продавачот Услугите и функционалноста на Софтверот само ако Продавачот:
 • правилно собира и доставува на AllSecure Податоците за Трансакцијата во бараниот облик; и
 • го користи Софтверот за да го интегрира Веб-сајтот на Продавачот на AllSecure Серверот; и
 • не го изменува, модифицира, преведува, адаптира, декомпилира, дисасемблира или инвертира Софтверот или Интерфејсот со цел да влијае или предизвика било каква претстава на функционалноста на Софтверот.
Продавачот признава и прифаќа дека собирањето и точноста на секои Податоци за Трансакција доставени на AllSecure е исклучителна одговорност на Продавачот и дека AllSecure дејствува исклучително во името на Продавачот при барањето на Овластување од Аквирерот на Продавачот од соодветната Шема за Плаќање.

ИСПЛАТА НА РАЗМЕНАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ДО НА РАЧКА НА ПРОДАВАЧОТ

AllSecure нема да биде одговорен за плаќањето на Размената за Плаќањето на Продавачот, но тоа ќе се изврши во согласност со условите на Договорот на Продавачот со Аквирерот.

ВРАЌАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Сите враќања на средства ќе се обработуваат од страна на Продавачот. Во случај да Продавачот не може да ги обработи своите сопствени враќања на средства и сака AllSecure да ги обработи враќањата на средства во името на Продавачот, AllSecure ќе наплати такса како што е опишано во Прилог А.

ИЗМИРУВАЊЕ НА СТОРНИРАЊА

AllSecure нема да биде одговорен за било какви сторнирања. Продавачот се согласува и прифаќа дека Продавачот ќе се справува со сите сторнирања директно со Аквирерот.

ЗЛОУПОТРЕБА НА УСЛУГИТЕ

AllSecure го задржува правото да ги прекине или прекине правата на Продавачот за пристап до Услугите доколку Продавачот крши или изгледа дека го крши било која одредба од овој Договор, вклучувајќи, без ограничување, обезбедувањето на лажни информации доставени на AllSecure или било каква друга злоупотреба на Услугите.

ПРЕКИД НА УСЛУГИТЕ

Од време на време, Услугите во целина или делови може да бидат затворени за рутинско поправување или одржување. Независно од прекините на Услугите, AllSecure ќе обезбеди колку што е можно повеќе известување во разумни обстојности и ќе се обиде да ги изведе таквите работи во закажаните периоди за одржување, кои ќе бидат известени на Продавачот.

ЛИЦЕНЦА ЗА СОФТВЕР (АПЛИКАТИВНО ЗА API-и)

AllSecure овде му дава на Продавачот неисклучива непренослива лиценца за користење на Софтверот за време на овој Договор согласно условите и условите наведени во оваа клаузула. Лиценцата дадена тука ќе се смета дека ја вклучува и содржи сите делови на Софтверот, кои се обезбедени од време на време на Продавачот од страна на AllSecure. Оваа клаузула 10 не ја предизвикува правото на AllSecure да му наплати на Продавачот за обезбедувањето на било кој сопствен софтвер. Лиценцата дадена тука и правата на Продавачот за користење на Софтверот се предмет на следните ограничувања:
 • Софтверот ќе се користи само од страна на Продавачот за целите на овој Договор и во врска со Веб-сајтот на Продавачот;
 • Продавачот нема да го префрли, сублиценцира, наплати или на друг начин располага или дава права врз дадената лиценца или Софтверот и нема да се обиде да направи такви работи, без претходното писмено одобрение од AllSecure;
 • Продавачот нема да се обиде да го дознае или да го наведе изворниот програми или изворниот код поврзан со Софтверот;
 • Продавачот нема да декомпилира или преведува Софтверот во било кој друг компјутерски јазик или да се обиде да направи таков обид;
 • Продавачот се обврзува дека нема да го користи Софтверот без претходното писмено одобрение на AllSecure за било која бизнис цел која не е одобрена или прифатлива од страна на AllSecure.
Продавачот нема да го менува, алтерира или на било кој начин да влијае врз Софтверот или да го спои Софтверот со други податоци, програми или системи, освен ако Продавачот не се овласти да направи Промени во Конфигурацијата. AllSecure ги задржува своите права да направи било какви подобрувања, замени или модификации во спецификациите на секој елемент или дел од Софтверот. Доколку се направи ненадлежна употреба на Софтверот или негов дел и таква употреба се дължи на дејство или недејствие на Продавачот, тогаш, без да се нарушат правата и решенијата на AllSecure:
 • Продавачот веднаш ќе биде одговорен да плати на AllSecure износ еднаков на надоместоците кои би ги наплатил AllSecure ако таа ја одобрила доделувањето на лиценца или за таква ненадлежна употреба на почетокот на периодот на таква ненадлежна употреба, заедно со камата по предвидена стапка во Договорот на датумот на таквата ненадлежна употреба до датумот на плаќање;
 • AllSecure ќе има право да го расторгне овој Договор со веднашва дејственост.
AllSecure гарантира дека:
 • има овласт да ја додели лиценцата како што е опишано во оваа клаузула; и
 • има право и интерес во Софтверот што го поседува и право да додели под-лиценци во врска со тие делови од софтверот што не ги поседува.

РЕШАВАЊЕ НА ГРЕШКИ

Во случај да дефект, грешка или намалување на Услугите предизвика Прекин на Услугите, работата ќе се обработи согласно тековните нивоа на Услугите (Прилог Б). Ако AllSecure во неговата разумна судбина утврди дека некој Прекин на Услугите резултира директно или индиректно од:
 • немар, дело, изостанок или дефолт на Продавачот;
 • прекршување на овој Договор од страна на Продавачот;
 • неуспех или дефект во работата на било кој софтвер, хардвер или мрежна опрема кои не се од AllSecure и кои се под закуп или контрола на Продавачот;
 • било која акција на Трети лица во одговор на делото или изостанокот на Продавачот или било кој лице кои има пристап до Услугите од страна на Продавачот;
 • неуспех да се обезбедат услуги од страна на Трето лице; и/или
 • било кој неуспех поради комуникациски протоколи;
тогаш AllSecure може напредно да ги наплати од Продавачот сите разумни трошоци кои ги направил или кои се направени во негово име во врска со решавањето на таквиот Прекин на Услугите.

Безбедни онлајн плаќања?

Овозможуваме на трговците да примаат плаќања на својата веб-страница и мобилна апликација од купците во Македонија и странство.
Allsecure
Основана во 2001 година, компанијата AllSecure стана глобален провајдер на електронски плаќања, со растечка мрежа на корисници низ цела Европа. Во соработка со водечките регионални и европски банки, ние обезбедуваме услуги за процесирање на плаќања преку најсовремениот платежен гејтвеј на пазарот, сертифициран како PCI level 1. Понудуваме различни поврзани услуги за поддршка и консултации, како и најсовремени решенија за превенција на ризици при плаќањето.
Контакт Инфо
Secured By
pcidss
visasecure
mcidcheck
amexsafekey
dinersprotectbuy
Методи на плаќање
VISA
mastercard
maestro
dinersclub